Ostali sportovi

Crnogorskoj atletici 19 medalja u 2017.godini

izvor; ASCG & MINA | 24:02:2018 | 21:24:03


Crnogorski atletičari u 2017. godini osvojili su 19 medalja na međunarodnim takmičenjima i postavili 96 nacionalnih rekorda, po 48 u muškoj i ženskoj konkurenciji, saopšteno je na Skupštini Atletskog saveza. 

Navodi se da se posebna vrijednost rezultata ogleda kroz ispu­njenje strogih nor­mi Svjet­ske i Evropske atletske asocijacije.

Saopšteno je da su crnogorski atletičari ispunili pet normi za ta takmičenja. 

Na Skup­šti­ni je jednoglasno konstatovano da je 2017. godina bila uspješna za crnogorsku atletiku.

"Oorganizovao je 20 nacionalnih takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Savez je, pored organizacije nacionalnih takmičenja, pomogao organizaciju još deset takmičenja. Atletičari su nastupili na svim međunarodnim takmičenjima, od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i svijeta, kao i na Univerzijadi. Na ukupno 12 takmičenja", piše u saopštenju nakon Skupštine. 

Navodi se dasu predstavnici Saveza učestvovali na devet međunarodnih skupova u inostranstvu.

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o ra­du ASCG, sa fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma za 2017. go­di­nu i Izvještajem Nad­zor­nog odbo­ra i Program rada ASCG za 2018. godinu. 

"Apostrofiran je problem uslova bavljenja atletikom i potencirano je ponovo pitanje izgradnje atletske staze u Podgorici, uz zaključak Skupštine da se tom pitanju priđe što prije. Sa Skupštine upućen je apel Skupštini Glavnog grada, Ministarstvu sporta, Vladi Crne Gore i ostalim relevantnim adresama u cilju da se pomogne da Podgorica dobije atletsku stazu koja bi služila za razvoj atletike i masovnog sporta", piše u saopštenju. 

Skupština je formirala radnu grupu za pripremu i organizaiju proslave jubileja - 70.godina Atletskog saveza i 135 godina atletike u Crnoj Gori.

Sjednici je prisustvo­va­lo 38 delegata iz 18 atletskih klu­bova.