Fudbal

Počeo zimski fudbalski prelazni rok

izvor; FSCG | 23:01:2018 | 18:12:01


Zim­ski pre­la­zni rok u Cr­noj Go­ri, za se­zo­nu 2017/18. po­čeo je ju­če i tra­ja­će do 16. fe­bru­a­ra 2018. go­di­ne.

U ovom pe­ri­o­du, pre­la­zni rok mo­gu ko­ri­sti­ti igra­či svih uz­ra­sta i ka­te­go­ri­ja klu­bo­va „Te­le­kom” 1.CFL, Dru­ge li­ge Cr­ne Go­re i igra­či re­gi­ja, za­tim igra­či ko­ji se ustu­pa­ju ili da­ju na dvoj­nu re­gi­stra­ci­ju, igra­či ko­ji se vra­ća­ju ili do­la­ze iz ino­stran­stva, kao i fud­ba­le­ri ko­ji­ma su ugo­vo­ri is­te­kli ili im is­ti­ču pr­vog da­na pre­la­znog ro­ka.

Iz FSCG je sa­op­šte­no da svi na­ve­de­ni igra­či mo­ra­ju is­pu­nja­va­ti uslo­ve de­fi­ni­sa­ne od­red­ba­ma Pra­vil­ni­ka o re­gi­stra­ci­ji, sta­tu­su i tran­sfe­ru igra­ča.